अनुरोध अनुरोध

कागजात अनुरोधको पुष्टिकरण

ध्यान दिनुहोस्

कागजात अनुरोध जापान ठेगाना मात्र प्रेषण सम्बोधन स्वीकृत छन्।
यदि तपाईं विदेश पठाउन चाहानुहुन्छ भने कृपया स्कूललाई ​​सीधा सम्पर्क गर्नुहोस्।